<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5078236\x26blogName\x3dSoloJava+Noticias\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://solojava.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://solojava.blogspot.com/\x26vt\x3d1431656211189939993', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SoloJava Noticias

Lo mejor del mundo IT con o sin Java

U2 y Java

Gracias a un comentario de Andrés, me entero que El Angel Negro escribió esta reseña sobre el uso de Java por el grupo de Rock U2 para interactuar con su público durante los conciertos.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Publicar un comentario